ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
      ITA2565
      ITA2566
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    งานบุคคลากร
      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6เดือน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ2566-2570
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระรึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    การบริหารความเสี่ยง
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 382
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,590,725
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
28 มกราคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  ภาพกิจกรรม
วันเทศบาลประจำปี2565
[5 พฤษภาคม 2565 09:34 น.]จำนวนผู้เข้าชม 292 คน

ประชุมความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
[10 กุมภาพันธ์ 2565 16:23 น.]จำนวนผู้เข้าชม 558 คน

เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
[17 มกราคม 2565 11:32 น.]จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
[17 มกราคม 2565 11:22 น.]จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

 
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
[18 มีนาคม 2564 14:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 715 คน

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
[2 มีนาคม 2564 15:39 น.]จำนวนผู้เข้าชม 893 คน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
[5 สิงหาคม 2563 10:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1107 คน

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ มิถุนายน 2562
[13 มิถุนายน 2562 13:31 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2537 คน

"วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล"อัลบั้ม"วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล"
[12 มิถุนายน 2562 15:59 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1489 คน

โครงการอบรมกฎหมายทั่วไปเพื่อประชาชน ฯลฯ
[12 มิถุนายน 2562 15:47 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1511 คน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[11 พฤศจิกายน 2561 11:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1793 คน

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยประชาชนที่ยากไร้ในเขตตำบลหาดเสี้ยว
[24 พฤศจิกายน 2560 15:57 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1895 คน

ประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2560
[11 เมษายน 2560 14:23 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10056 คน

กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะของน้องอนุบาล
[17 สิงหาคม 2559 16:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4155 คน

ตนหาดเสี้ยวพร้อมเจอกัน ปั่นรถถีบ เห้อบ้านเฮาร่มเย็นเป็นสุข ส.ค.59
[17 สิงหาคม 2559 15:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6405 คน

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
[17 สิงหาคม 2559 15:43 น.]จำนวนผู้เข้าชม 13303 คน

โครงการ “วันแม่แห่งชาติ”
[16 สิงหาคม 2559 14:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 276214 คน

ศูนย์เด็กทต.หาเสี้ยว ทัศนศึกษาสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำและการตีเหล็ก
[5 สิงหาคม 2559 15:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 774723 คน

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ สิงหาคม 2559
[5 สิงหาคม 2559 15:23 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4735 คน

เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม 2559
[5 สิงหาคม 2559 15:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5052 คน

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล
[19 เมษายน 2559 14:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5358 คน

โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
[19 เมษายน 2559 13:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3873 คน

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียง ครั้งที่ 5/2559
[24 กุมภาพันธ์ 2559 15:19 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3407 คน

ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกา
[12 พฤศจิกายน 2558 11:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3770 คน

   1 2 3 4 5 ... 11

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY