ITA
    ITA2562
      ITA2563
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,733
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,457,394
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 ตุลาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
 ประเพณี


ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของตำบลหาดเสี้ยว

 

   1.  งานประเพณีบวชช้าง    จัดในวันที่  7  -  8   เมษายน  ของทุกปี
ป็นประเพณีงานบุญของชาวไทยพวนอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้กุศลมาก 
ได้เป็นญาติและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา คือ  งานบรรพชา  อุปสมบทที่
พ่อแม่ 
พี่น้อง  ญาติ  จัดงานบวชให้ลูกหลานโดยแห่นาคด้วยช้างตามความเชื่อ
ในเรื่องพระเวสสันดรชาดก  ซึ่งจะมีการตกแต่งแบบช้างศึกในมหาเวสสันดรชาดก

และตามที่เห็นว่าสวยงามเหมาะสม และผู้จะบวชจะได้รับการแต่งกาย  เครื่องนุ่งห่ม
ที่มีสีสันต่าง ๆ  จัดเป็นขบวนแห่นาครอบ ๆ  หมู่บ้านในวันที่  7  เมษายน  และบวช
                                                                                        ในวันที่  8  เมษายนของทุกปีจัดเป็นประเพณีเรื่อยมา

 

  
                                   

                    2.  งานสงกรานต์  จัดในวันที่  13  เมษายน  ของทุกปี
                   กิจกรรม  เป็นงานสงกรานต์นั่นเอง  แต่จะแปลกกว่าท้องถิ่นอื่น คือ  การอาบน้ำก่อนกาโดยเฉพาะชาวไทยพวนทุกคน 
 จะไปอาบน้ำในแม่น้ำยมแต่เช้ามืดก่อนกา  (อีกา)  ในวันที่  13  เมษายนของทุกปี  โดยเชื่อกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา 
 ชำระล้างมลทิน ความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดกับตนทั้งกาย ใจ ให้ไหลไปตามน้ำให้หมดสิ้น เป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญของชีวิตต่อไป

 
        3.  งานสงกรานต์คนแก่   จัดงานในวันที่ 22  เมษายน  ของทุกปี
 กิจกรรม  เป็นการจัดงานสงกรานต์คนแก่ หรือภาษาไทยพวน เรียกว่า สังขารผู้เฒ่า 
 หนุ่ม สาว  จะเดินทางมาขอขมารดน้ำดำหัวขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่  และจะทำพิธีการ
 บายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เฒ่า
  ผู้แก่  ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวน

 

 4. งานกำฟ้า จะจัดในราวเดือน ขึ้น 3 ค่ำ ของทุกปี กิจกรรม  เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวนที่คนโบราณกำหนด

 ให้มีการพักผ่อนหลังจากการคร่ำเคร่งงานมาเป็นแรมปี และจัดให้มีการทำบุญกุศลเพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 
พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ  จะมีการละเล่นพื้นบ้าน  เช่น  หม่าอื้อ  นางกวัก  นางด้ง  หม่าเตย  ลิงลม  เป็นต้น  
         
 


     5.  งานจุดบั้งไ  จัดในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  6  
   หรือวันวิสาขบูชา  ของทุกปี

   กิจกรรม  คืองานขอฟ้าขอฝนจากเทวดา  เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
   และพืชผลอุดมสมบูรณ์
 


6. งานประเพณีแห่องค์กฐินทางน้ำของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว  
      ตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

   นิยมทำกันตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12
   การตกแต่งองค์กฐินโดยใช้เรือตกแต่งอย่างสวยงาม ติดตามด้วย
   ขบวนเรือแข่ง 
(เฮือซ่วง) มีเรือแข่งตั้งแต่น้อยกว่า 10  ฝีพายจน
   ถึง 50 ฝีพาย ประเพณีดังกล่าวได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานกว่า    

    30  ปีแล้ว โดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 
 
    7. งานประเพณีร่วมบุญร่วมทานวันออกพรรษาไทยพวนหาดเสี้ยว 
    จะจัดขึ้นในเดือน 11 ของทุกปี  คือ การเทศน์มหาชาติ  
ซึ่งมีการทำอาหาร
    มาถวายพระภิกษุ  ข้าวกระยาสารท  ข้าวยาคู  ข้าวทิพย์ 
บริเวณบนศาลาจะ
    ประดับตกแต่งด้วยต้นกล้วย 
ต้นอ้อย ธงชัย ให้เปรียบเสมือนป่าหิมพานต์ 
    การฟังเทศน์มหาชาติจนครบ 
13 กัณฑ์ เชื่อกันว่าเป็นผู้แสวงบุญอานิสงค์
    อันยิ่งใหญ่
 
                          

                                                  8  จุลกฐิน

   จุลกฐิน นับเป็นกฐินสด หรือ กฐินด่วน ที่ไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว มีส่วนร่วม
  ทั้งที่เป็นเจ้าภาพเอง และไปช่วย
ไทยพวนจังหวัดอื่น เป็นเจ้าภาพ  ความหมาย
  ขอ
งคำว่า จุลกฐิน นี้นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า
  319  มีปรากฎ ดังนี้ จุลกฐิน น.  เรียกพิธีทอดกฐินที่ต้องทำตั้งแต่ปั่นด้าย  ทอ  
  เย็บ ย้อม  ผ้ากฐิน  และถวายสงฆ์ให้เสร็จ ในวันเดียว
โดยปริยาย หมายความว่า
  งานที่ต้องทำอย่างชุลมุนวุ่นวาย เพื่อให้เสร็จทันเวลา อันจำกัด นับเป็นงาน
  กฐินที่เมื่อทอดแล้ว
น่าจะได้บุญกุศล  มากกว่ากฐินธรรมดา  เพราะเท่าที่ได้
สอบถามชาวไทยพวนหาดเสี้ยว  ที่เป็นทีมงานเดินสาย  รับจุลกฐิน
ทั่วประเทศ เขาบอกว่า  จริงๆแล้วบางวัดเจ้าภาพ  จะเริ่มตั้งแต่
ปลูกฝ้ายโดยทำเป็นต้นฝ้ายจำลอง ณ บริเวณลานวัดที่จัดงาน 
แล้วให้ศรัทธาสาธุชนซื้อปุยฝ้ายจากกรรมการวัด ที่จัดเตรียมไว้ ไป
ประดับที่ต้น เมื่อประดับ จนครบทุกต้นแล้ว คณะทีมงาน 
จุลกฐิน จะเริ่มงานมหกรรม ตั้งแต่ เก็บฝ้าย ตูน อิ๊ว ลอม ยิง เข็น และย้อม
พร้อมนำผ้าที่ย้อมเหลืองแล้ว เป็น ผ้ากฐิน และนำ
ไปประกอบพิธี ทอดกฐิน การจุลกฐินของไทยพวนหาดเสี้ยว นิยมจัดผนวกกับ
การกวนข้าวทิพย์
 และทอดผ้าป่าไป
พร้อมกันโดยเฉพาะ การทอดผ้าป่านี้นั้น มักมีไทยพวนจังหวัดอื่น จัดกองผ้าป่า มาร่วมกุศลด้วย
การจัดงานจุลกฐินนี้ นานปีถึง
จะจัดกันได้สักครั้ง อย่างที่วัดหาดเสี้ยว จัดงานจุลกฐินครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552   

                                       

 
   

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY