โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
    แผนพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,158
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,440,465
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 กองวิชาการและแผน

กองวิชาการและแผนงาน

                กองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์งานธุรการและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  กองวิชาการและแผนงาน  จึงถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการพัฒนา

     เทศบาล   โดยมีบุคลากรดังนี้

 

จากซ้ายไปขวา
1.       นายธันย์ยุส              ธานีใหญ่          ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และดูแลคอมพิวเตอร์
2.       นางทิติยา                กระบาย           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
3.       นายจิตรกร               จุติ                  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
4.       นายอัศนัย                นามกรณ์          นิติกร 5
5.       นางสาววัชรี              อ่ำสมคิด          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
6.       นางสาวพิชชาพร       วงศ์ภูสรณ์         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

กองวิชาการและแผนงาน

                                มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือไม้รับมอบหมายมีพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างปฏิบัติงานในฝ่าย  ดังนี้

                        1.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                               
(1)  งานสารบรรณ
                              (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(3)  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล

(4)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(5)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ                                     

(6)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

(7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

(8)  งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน

(9)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ

(10) งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ

(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2  งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              
-  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1)  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(3)  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของการสาธารณูปโภคหลัก
(4)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ รายจ่าย  ของเทศบาลในอนาคต
(5)  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงการของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
(6)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(7)  งานประสาน งานเกี่ยวกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
 (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานจัดทำงบประมาณ
(1)  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆทราบและดำเนินการ
(2)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
(3)  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
(4)  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ  รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(5)  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


                3.  งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
           (2)   งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
           
(3)  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
          (4)  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
          (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


4.  งานประชาสัมพันธ์     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)    งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

(2)    งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  และรัฐบาล

(3)    งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

(4)    งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิด

เห็นของประชาชน  หรือ  ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

(5)    งานรวบรวมสถิติต่าง    เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

(6)    งานสารนิเทศ

(7)    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY