ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
      ITA2565
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระรึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 651
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,049,932
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 แผนการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงาน ปี2565
 แผนการดำเนินงาน ปี 2565
    แผนการดำเนินงาน ปี2564
แผนการดำเนินงาน
     แผนการดำเนินงาน ปี2563
แผนการดำเนินงาน

       แผนการดำเนินงาน  ปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2561
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6    

          
         แผนการดำเนินงาน  ปี 2561

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2561
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6    

               แผนการดำเนินงาน  ปี 2559

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2559
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6

               

            แผนการดำเนินงาน  ปี 2560

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2560
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6    

               แผนการดำเนินงาน  ปี 2559

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2559
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6


                          แผนการดำเนินงาน  ปี 2558

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2558
บทนำ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6
    
                     แผนการดำเนินงาน ปี 2557

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
บทนำ
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6

          
แผนการดำเนินงาน ปี 2556

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
บทนำ
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
    (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6

                  
แผนการดำเนินงาน ปี 2555

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
บทนำ
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ประกอบด้วย  
     (1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ ที่ 6


 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY