ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 144
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,760,795
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 มิถุนายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  ภาพกิจกรรม
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียง ครั้งที่ 4/2556
[16 สิงหาคม 2556 15:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2995 คน

งานวันแม่แห่งชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
[16 สิงหาคม 2556 14:22 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2548 คน

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ สิงหาคม 2556
[16 สิงหาคม 2556 14:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2686 คน

นายกเทศมนตรีเป็นประธานงานวันแม่แห่งชาติ ร.ร.หาดเสี้ยววิทยา
[16 สิงหาคม 2556 14:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3776 คน

ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[16 สิงหาคม 2556 14:09 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3322 คน

ประชุมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2556 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[16 สิงหาคม 2556 14:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2538 คน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
[16 สิงหาคม 2556 14:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2974 คน

โครงการทำบุญ ตักบาตร ในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบ้านใหม่
[16 สิงหาคม 2556 13:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3150 คน

ผู้แทน อบจ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการปลูกหญ้าแฝก ริมยม
[16 สิงหาคม 2556 13:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2710 คน

โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย สาขาการสานปอเชือกกล้วย
[16 สิงหาคม 2556 13:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3106 คน

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
[16 สิงหาคม 2556 10:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2734 คน

โครงการแข่งขันกีฬาสีเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
[16 สิงหาคม 2556 10:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3921 คน

เทศบาล และอบต.ท่าพล เพชรบูรณ์ เยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
[16 สิงหาคม 2556 10:40 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3212 คน

ถ่ายทำวีดีทัศน์ สร้างความเข้าใจกับประชาชน โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก
[16 สิงหาคม 2556 10:35 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2511 คน

โครงการจัดทำหนังสือการ์ตูนนิทานไทยพวนเล่มเล็กเพื่อน้อง
[16 สิงหาคม 2556 10:21 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3002 คน

อบต.ปะตง จันทบุรี เยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
[16 สิงหาคม 2556 10:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3249 คน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ้อมแผนดับเพลิงร่วมกับสภ.ศรีสัชนาลัย
[16 สิงหาคม 2556 10:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2900 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ณ วัดในเขตเทศบาล
[16 สิงหาคม 2556 10:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 842 คน

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[16 สิงหาคม 2556 10:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2748 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา
[16 สิงหาคม 2556 09:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2793 คน

พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[15 สิงหาคม 2556 16:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2730 คน

ประชุมโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคม 2556
[15 สิงหาคม 2556 16:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3419 คน

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 3/2556
[15 สิงหาคม 2556 15:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2938 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จัดสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
[15 สิงหาคม 2556 15:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3048 คน

   1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 11

สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY