ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
      ITA2565
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระรึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 652
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,049,933
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 Webboard
www.hadsiew.com > แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร > กรณีบั้งไฟ ตกใส่บ้านเรือนชาวบ้าน มีผู้รับผิดชอบหรือไม่ครับ
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : กรณีบั้งไฟ ตกใส่บ้านเรือนชาวบ้าน มีผู้รับผิดชอบหรือไม่ครับ (อ่าน 6035)   
โสรัจ
Guest
เมื่อ 23 เมษายน 2556 14:18 น.
เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบุญบั้งไฟ (วันที่ 22 เมษายน 2556) บ้านหาดสูง

วันที่ 22 เมษายน 2556 มีบั้งไฟ 1 ลำ มาตกในพื้นที่บ้านผม โชคดีไม่มีใคร
และอะไรได้รับความเสียหาย ถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน แต่ในกรณีที่ ตกใส่บ้านเรือน หรือคน
ซึ่งอันเป็นที่รักยิ่ง ได้รับความเสียหาย ผมใคร่จะเรียนถามว่า
1. ทางคณะกรรมการผู้จัดงาน มีการประชุมตกลงกันเรื่องความรับผิดชอบหรือไม่...
2. ถ้า ข้อ 1 มี - คือใคร เทศบาล, คณะกรรมการจัดงาน หรือ ฯลฯ

ผมก็เป็นคนหาดเสี้ยวคนหนึ่ง ที่ชื่นชมการทำงานของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมาโดยตลอด
ก็คือไม่อยากให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้น กับชาวบ้านหาดเสี้ยว หาดสูง บ้านใหม่ ฯลฯ...

ในกรณีของผมโชคดีจริงๆ ที่ไม่มีอะไรเสียหาย...ต่อคนและสิ่งของ
ผมจึงเกิดความสงสัยเท่านั้นเอง...ว่ามีมาตรการป้องกันหรือไม่ ถ้ามี ผมต้องขออภัยครับ

รบกวนตอบด้วยนะครับ
จัดงาน ประเพณี วัฒนธรรม ต่างๆ ครั้งต่อไป ชาวบ้านจะได้สบายใจ
...ขอบคุณครับ...

โสรัจ
Guest
ตอบ # 1 เมื่อ 23 เมษายน 2556 14:21 น. [แจ้งลบ]
..
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 3 เมื่อ 23 เมษายน 2556 16:32 น. [แจ้งลบ]
เรียนคุณโสรัจ

บั้งไฟที่ตกในพื้นที่บ้านเป็นบั้งไฟที่จุดในงานบุญบั้งไฟของชุมชนบ้านหาดสูง ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกวันที่ 22 เมษายนของทุกปี
มีคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานบุญบั้งไฟฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบรับทราบและให้ไปพบท่านแล้ว ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ
โสรัจ
Guest
ตอบ # 4 เมื่อ 23 เมษายน 2556 16:39 น. [แจ้งลบ]
ขอบคุณครับ:^_^:Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY