ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
      ITA2565
      ITA2566
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    งานบุคคลากร
      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัมนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6เดือน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ2566-2570
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระรึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    การบริหารความเสี่ยง
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 365
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,590,708
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
28 มกราคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 Webboard
www.hadsiew.com > เรื่องราวร้องทุกข์
ค้นหากระทู้
เรียงกระทู้ตาม :   ตอบล่าสุด ตอบมากสุด
คำที่ต้องการค้นหา :  
เรื่องราวร้องทุกข์
คำแนะนำ ร้องเรียน ร้องทุกข์เพื่อให้เทศบาลพิจารณา
ไปห้อง :
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ อ่าน ตอบล่าสุด
001028 ร้องเรียนกลิ่นขี้หมูจากโรงเลี้ยงหมู   ผู้ได้รับผลกระทบ  1 14 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาล
20 มกราคม 2566 16:09 น.
000931 ขอให้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง   lion  2 163 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาล
19 ตุลาคม 2565 16:22 น.
000024 หน้าฝนแล้วหาดสูงไฟดับบ่อยคะ อยากให้ช่วยห...   คนหาดสูง  7 8443 โดย kk
27 กันยายน 2565 16:39 น.
000920 ร้องเรียนเรื่องเพื่อนบ้านส่งเสียงดังรบกว...   Peechaya  1 423 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาล
28 มิถุนายน 2565 11:27 น.
000917 แม่ค้าเร่ตลาดเช้า   Metinee  3 786 โดย Metinee
5 กุมภาพันธ์ 2565 23:03 น.
000916 ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการในตลาด พ่อค้า แ...   สรวีย์  1 480 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาล
28 มกราคม 2565 13:58 น.
000912 ขอความกรุณาครับ   Suwijak Pimukpadtanakagee  1 945 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาล
20 ธันวาคม 2564 15:21 น.
000911 สอบถามเรื่องการเปิดสถานออกกำลังกาย เพราะ...   Nong  1 1000 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาล
9 พฤศจิกายน 2564 11:21 น.
000908 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้เปิดสถานที่ออ...   ประชาชนที่รักในการออกกำลังกาย  1 1244 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาล
20 ตุลาคม 2564 14:30 น.
000907 ร้องเรียนเรื่องละเมิดกฎหมายควบคุมอาคารใก...   คีย์  1 1056 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาล
6 ตุลาคม 2564 11:15 น.
000906 ร้องเหตุมลพิษทางกลิ่น (เหม็นขี้หมู)   จักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์  2 1279 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
22 มิถุนายน 2564 14:43 น.
000892 ร้องเรียนเรื่องกลิ่นมูลสุกร   ประชาชนหลังโรงเรียนหาดเสี้ยว  3 1540 โดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
21 เมษายน 2564 11:34 น.
000904 รุกล้ำคลองหนองผักลุง   ชาวบ้านหาดเสี้ยว  3 1464 โดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
21 เมษายน 2564 11:02 น.
000889 ขอความกรุณา   สุวิจักขณ์ พิมุขพัฒขนจี  1 2171 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
31 สิงหาคม 2563 11:06 น.
000861 เสียเงินค่าวางของขายแต่โดนไล่   คนขายของ  0 2626 -
-
000867 การส่งเสียงเห่าหอนตลอดเวลาสร้างความรำคาญ...   คนหาดเสี้ยว  0 2393 -
-
000038 เดือดร้อนค่ะ ร้านเหล้าหาดสูง เสียงดัง ช่...   หนวกหูหรือหูหนวก  1 6229 โดย ออรา
18 เมษายน 2563 11:17 น.
000862 การเพิ่มสาธารณูปโภคเพื่อให้เป็นเมืองท่อง...   นักสำรวจ  0 1151 -
-
000860 ปัญหาถังขยะและการจัดการ   ลูกบ้าน  0 2553 -
-
000858 การจัดงานของดีศรีสัชนาลัย กี่ปีก็เหมือนเ...   คนสังเกตการณ์  0 2331 -
-
000852 ถังขยะใหม่ดูไม่ค่อยน่าอภิรมณ์   คนหาดเสี้ยวใส่ใจเรื่องขยะ  1 3603 โดย 1111
3 กรกฎาคม 2561 11:47 น.
000817 ขอความอนุเคราะห์ติดกล้องวงจรปิด   อดีตมักฮักสาวครู  0 3901 -
-
000132 ขายของขวางทางเขาซอยข้างเซเว่นฝั่งตลาดเช้...   พ่อค้าในซอยที่โดนไล่ขึ้นข้างบน  0 4807 -
-
000504 หลอดไฟเสียในตลาดเย็น   คนเดินทาง  1 4264 โดย พนักงานเทศบาล
5 มิถุนายน 2560 09:25 น.
000459 ขอคำแนะนำเรื่องกลิ่นขี้หมูที่โรงเลี้ยงหม...   ผู้เดือดร้อนจากลิ่นขี้หมู  1 1733 โดย เจ้าหน้าที่เทศบาล
25 เมษายน 2560 16:21 น.
000448 ถนนชำรุดหลายสาย   คนใช้ถนน  1 4421 โดย พนง.เทศบาล
14 มีนาคม 2560 14:40 น.
000283 ปรับปรุงถนนสายทางเข้าศูนย์วิจัยพัฒนาประม...   ผู้ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ  0 4277 -
-
000141 ช่วยซ่อมแซมถนนในซอยราษฎร์อุทิศ   คนในซอย  1 4622 โดย พนักงานเทศบาล
23 กรกฎาคม 2559 11:28 น.
000129 หางานทำ   คนหางานทำ  1 5019 โดย webmaster
24 พฤษภาคม 2559 16:21 น.
000128 ซอยหาดสูงเทดิน+จอดรถสามล้อขวางทาง   คนดีที่น่ารักหมู่บ้านหาดสูง  1 4927 โดย พนักงานเทศบาล
26 เมษายน 2559 14:13 น.
1 2 3  

 กระทู้ทั่วไป  กระทู้ปักหมุด  โพสต์โดยเว็บมาสเตอร์
 กระทู้ที่มีผู้ตอบมาก  ตอบล่าสุดภายใน 48 ชั่วโมง vote คะแนน
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY